Vihreitä teemoja kuntavaaleihin 2021

Tulevalla vaalikaudella on paljon tehtävää ihmisten hyvinvoinnin, työllisyyden, elinvoiman, kulttuurin ja luonnon kestävyyden eteen.

Huoli tulevaisuudesta on todellinen ja tarvitsemme uusia selviytymiskeinoja ja näkymiä. Uhkat ovat myös mahdollisuuksia. Ilmastotyö, luonnosta huolehtiminen ja kestävämpi elämäntapa luovat innovaatioita ja uudenlaisia työtilaisuuksia.

Kaunis luonto, upeat järvet, hyvät liikenneyhteydet sekä liikuntamahdollisuudet houkuttelevat runsaasti kesämökkiläisiä ja matkailijoita Jämsään. Liikuntamahdollisuuksiin on panostettu ja pääkirjaston uudet tilat parantavat kerralla kirjaston palveluja.

Torjumme ilmastonmuutosta

 • Teemme kaikkemme ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.
 • Kuulemme nuorten ilmastoliikettä ja sovellamme lukiolaisten tekemää työtä koko kaupunkiin.
 • Osallistumme lukion teemaviikkoihin kestävästä ruuasta, energiasta, kulutuksesta ja liikkumisesta. Tarjoamme yleistajuista tietoa ilmastonmuutoksesta ja (tietoa) siihen vaikuttamisesta arkielämässä.
 • Lisäämme asukkaiden energianeuvontaa ja opastamme energiaratkaisujen suunnittelussa ja kimppakilpailutuksissa.
 • Parannamme energiatehokkuutta ja lisäämme vähäpäästöistä energiaa (maalämpöä, aurinkopaneeleita) kaupungin kiinteistöissä.
 • Lisäämme luomu- ja lähiruokaa, vähennämme lihan käyttöä ja tarjoamme mahdollisuuden vegaaniruokaan.
 • Teemme kiertotaloudesta Jämsän teollisuuden kivijalan.
 • Tavoittelemme biokaasun tuotantolaitosta ja jakeluasemia.
 • Houkuttelemme alueelle hiiltä sitovia viljelymenetelmiä käyttäviä viljelijöitä.

Suojelemme arvokasta luontoamme

 • Perustamme vähintään yhden suojelualueen vaalikauden aikana.
 • Suojelemme kaikki kaupungin omistamat METSO-ohjelman kriteerit täyttävät metsät.
 • Vähennämme torjunta-aineiden käyttöä ja lisäämme hyönteisille sopivia niittyjä. Rohkaisemme myös asukkaita samaan.
 • Istutamme lisää puita taajamiin.
 • Jatkamme Jämsänjoen rantojen ehostamista.
 • Kaupungin maankäytössä ja metsien hoidossa pidämme lähtökohtana hiilinielujen ja -varastojen säilyttämistä ja kasvattamista.Siirrymme kaikissa metsissä jatkuvan kasvatuksen menetelmään.
 • Edistämme vähäpäästöistä liikkumista
 • Vaikutamme aktiivisesti, että junat ja kaukoliikenteen bussit pysähtyvät jatkossakin Jämsässä.
 • Vaikutamme aktiivisesti kaksoisraiteen puolesta.
 • Pidämme pyörätiet ja kävelyreitit kunnossa.
 • Uudistamme palvelu- ja kutsuliikennettä.

Panostamme kasvatukseen

 • Huolehdimme, että päiväkoti ja koulu ovat turvallisia paikkoja jokaiselle lapselle.
 • Varmistamme osaavan henkilöstön määrän ja tuen oppimisen ja käyttäytymisen haasteisiin.
 • Ehkäisemme ennalta ja puutumme välittömästi rasismiin, kiusaamiseen ja syrjintään.
 • Tarjoamme moniammatillisena yhteistyönä oppimista tukevia tukitoimia, mm. opinto-ohjausta, erityisopetusta sekä kuraattorin ja psykologin palveluja.
 • Turvaamme jokaiselle lapselle ja nuorelle riittävästi henkilökohtaista ohjausta.
 • Lisäämme lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita kouluissa ja sosiaalista tukea perheille.
 • Panostamme lasten ja nuorten lukutaidon kehittämiseen.

Arvostamme kulttuuria ja liikuntaa

 • Luomme pääkirjastosta houkuttelevan tiedon ja kulttuurin keskuksen ja kaikkien yhteisen tilan.
 • Panostamme kulttuuripalvelujen saatavuuteen palkkaamalla kulttuurituottajan.
 • Panostamme lasten kulttuuriin ja taiteen perusopetukseen
 • Lisäämme julkista taidetta (prosenttitaide, ympäristötaide)
 • Lisäämme ulkoilureittien merkitsemistä.
 • Edistämme ikäihmisten omatoimisuutta ja sosiaalista vuorovaikutusta (liikuntamahdollisuudet, kohtaamispaikat, kulttuuripalvelut).
 • Lisäämme ryhmäliikuntaa ikäihmisille.

Vahvistamme elinvoimaa

 • Asetamme tavoitteeksi monipuolisen elinkeinorakenteen, joka kestää hyvin erilaisia suhdanteita tai kriisejä ja tuo sitä kautta talouteen vakautta.
 • Panostamme kiertotalouteen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan tähtäävään yritystoimintaan, joka tehostaa materiaalien käyttöä, lisää niiden käyttöikää ja edistää palvelujen syntymistä.
 • Lisäämme kaupungin vuoropuhelua vapaa-ajan asukkaiden kanssa.
 • Ajamme aktiivisesti kaksoiskuntalaisuutta.
 • Kartoitamme, mitkä palvelut voimme järjestää yhteistyössä järjestöjen, seurakuntien, yritysten ja muiden paikallisten toimijoiden sekä naapurikuntien kanssa.
 • Tarjoamme kunnan palvelut yrittäjille yhdeltä luukulta.
 • Houkuttelemme alueelle tuulivoimayrittäjän.
 • Jatkamme panostuksia matkailun ja palvelualojen hankkeisiin, jotka työllistävät etenkin nuoria naisia.
 • Perinteisen maaseutupitäjän kannattaa edelleenkin panostaa ruuan tuotantoon ja jalostukseen.

Turvaamme laadukkaan päätöksenteon

 • Lisäämme avoimuutta ja vaikutusten arviointia päätöksenteossa ja kunnan toiminnassa kaikkiaan sekä aktiivista vuorovaikutusta kuntalaisten kanssa.
 • Parannamme sähköisten kanavien käytettävyyttä ja vuorovaikutteisuutta
 • Kehitämme osallistuvan budjetoinnin käyttöä.
 • Pidämme nollatoleranssin häirinnälle ja vihapuheelle ja syrjinnälle.
 • Sitoudumme arvostavaan vuorovaikutukseen.