Vihreiden valtuustoryhmä ehdottaa talousarvioon 2019 lisättäväksi, että Jämsän perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen palkataan psykiatrinen sairaanhoitaja tukemaan koulujen ja päiväkotien henkilökuntaa haastavassa työssä erilaisista ongelmista kärsivien lasten ja nuorten kanssa.

Psykiatrisen sairaanhoitajan tehtäväkohtainen palkka on Kuntatyönantajan tilaston mukaan 2473 euroa (kokonaisansio 2713 e) kuukaudessa. Arvioitu kokonaiskustannus vuodessa on noin 40000 euroa.

Miksi?

Mielestämme lasten käytöshäiriöihin on puututtava varhaisessa vaiheessa. Samalla tuetaan perheitä, kaikkia lapsia ja nuoria. Oppilashuollosta olemme saaneet vahvistuksen, että Jämsässä on tarvetta psykiatriselle sairaanhoitajalle.

Lasten ja nuorten käytöshäiriöt ovat lisääntyneet viime vuosikymmenten aikana. Perusopetuksessa ongelmaa on pyritty ratkaisemaan mm. koulupsykologien palveluilla ja perustamalla erityisryhmiä.

Käytöshäiriöitä on yhä enemmän myös alle kouluikäisillä. Häiriöillä ei tarkoiteta normaalia kiukuttelua, vaan se voi olla toisten lasten ja aikuisten lyömistä ja puremista sekä keskittymiskyvyn puutetta. Häiriökäytökseen kuuluu ennakoimattomuus ja impulsiivisuus.

Hoidollinen tuki haastaville lapsille auttaa myös perheiden jaksamista. Mitä aikaisemmin ongelmiin tartutaan, sitä paremmin niitä voidaan hoitaa. Lasta ei saa eristää eikä hänen saa antaa syrjäytyä, koska lapsi ei opi sosiaalisia taitoja. On tärkeää, ettei lasten hoitohenkilöstön määrästä tingitä vaan satsataan lisää asiantuntijuuteen.
Ennaltaehkäisevä toimena psykiatrisen sairaanhoitajan palkkaaminen auttaisi myös lastensuojelua.

Psykiatrisen sairaanhoitajan palveluita tarjoavat mm. seuraavat Jämsään verrattavat kunnat: Heinola, Nurmijärvi, Pirkkala, Hamina, Raisio, Tuusula.

Kustannussäästöt

Palkkaamalla asiantuntijan voimme säästää myös kustannuksia, joita tulee esimerkiksi lasten pitkäaikaisesta huostaanotosta ja sijoituksista osastohoitoon. Osastohoidon on arvioitu maksavan yli 500 euroa vuorokaudessa. Jos lapsi sijoitetaan lastenkotiin, hinta on noin 50.000 euroa/vuosi.

Etelä-Pohjanmaan lapsiperhepalvelut -kehittämishankkeessa (2011–2013) selvitettiin korjaavan ja ehkäisevän näkökulman eroja käytännössä ja kustannuksissa.
Ehkäisevä työ säästää rahaa – Ehkäisevän työn kustannusvaikuttavuus lasten, nuorten ja perheiden palveluissa -esitteeseen voi tutustua osoitteessa: http://www.seinajoki.fi/material/attachments/seinajokifi/sosiaalijaterveys/sosiaalipalvelut/hankkeet/6JqArYEEv/Ehkaisevatyosaastaarahaaesitenettiversio.pdf

Mikä on psykiatrinen sairaanhoitaja?

Lasten ja nuorten psykiatrinen sairaanhoitaja on mielenterveystyön ammattilainen, joka tuntee lapsen ja nuoren kehityksen, sen poikkeamat, erilaiset mielenterveyden häiriöt, kriisit ja niiden hoidon.

Psykiatrinen sairaanhoitaja antaa lapsen ja nuoren hyvinvointiin liittyvää neuvontaa, keskustelu- ja konsultaatioapua, sekä kriisiapua erilaisissa elämänkriiseissä. Työvälineenä ovat keskustelu, erilaisten menetelmien, testien ja arviointilomakkeiden hyödyntäminen sekä pienempien lasten kanssa osallistuva havainnointi, pelit ja leikit.

Työnkuvaan kuuluvat seuraavien seikkojen tunnistaminen, arviointi ja hoito sekä tarvittaessa jatkohoitoon ohjaus:
– lasten ja nuorten psyykkiseen kehitykseen liittyvät pulmat ja häiriöt
– tunne-elämän, käyttäytymisen ja mielenterveyden häiriöt
– erilaiset kriisi-, trauma-, suru- ja stressireaktiot