Vihreä Jämsä valtustoryhmä                                          VALTUUSTOALOITE

Mari Äikäs

                                                                                    14.12.2009

 

 

 

                            VALTUUSTOALOITE KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ

 

              Vuoden 2009 Jämsän väestönkehityksen nettotappio on -158 henkeä. Kehityksen ennustetaan jatkuvan samansuuntaisena myös jatkossa. Vähenevä väki tarkoittaa verotulojen vähenemää ja sekä taloudellisen että imagollisen tilanteen synkkenemistä.

 

              Vihreä Jämsä – valtuustoryhmä haluaa elvyttää jämsäläistaloutta ja – henkeä aloitteellaan kotihoidontuen kuntalisän maksamisen aloittamisesta kunnassamme. Esitämme, että perheille, joissa on alle 3-vuotias lapsi, maksetaan kunnallinen lisäkannuste, jos jompikumpi               lapsen vanhemmista hoitaa lasta kotona. Perustelemme aloitettamme seuraavasti:

 

1)   vaikka lapsen kotihoito ei automaattisesti takaakaan lapsen parasta mahdollista kehitystä, voitaneen suurimmassa osassa perheistä olettaa alle 3-vuotiaan lapsen päivärytmin kannalta järkeväksi ratkaisuksi lapsen hoitaminen tutussa ympäristössä kotona

 

2)   toistaiseksi Jämsässä on pystytty järjestämään lailla määrätyn perheiden subjektiivisen oikeuden mukainen päivähoitopaikka kaikille halukkaille, mutta tilanne on ruuhkainen. Tällä hetkellä esimerkiksi päiväkodit ovat täynnä ja jonossa on 11 lasta (Merja Huolman-Rihkajärvi, 14.12.2009).

 

3)   perhepäivähoitopäivä maksaa kaupungille keskimäärin 49,74 euroa, päiväkotipäivä n 77 euroa ja ryhmäperhepäiväkotipäivä n. 80 euroa. Kotihoidon tuen maksaminen esimerkiksi 100 euron suuruisena on tuntuvasti edullisempaa kaupungille kuin hoitopaikan järjestäminen.

 

4)   lisäraha toimisi mahdollisesti kannustimena myös perheen kasvattamiselle ja saattaisi edesauttaa lapsiperheiden myönteistä muuttopäätöstä paikkakunnalle

 

5)   myös paineet perheen muiden alle kouluikäisten hoitopaikkojen suhteen todennäköisesti pienenisivät: useassa tapauksessa myös perheen muut lapset tulisivat hoidetuksi kotona

 

6)   pienten kouluikäisten iltapäiväkerhotoiminnan järjestämisen kuormitus kevenisi  mahdollisesti myös, kun kotona hoitava vanhempi olisi vastaanottamassa pientä koululaista lyhyen koulupäivän jälkeen, eikä tarvetta jäädä koululle iltapäivän yksinäisyyttä lievittämään olisi.

 

7)   kotiin jäävän vanhemman vapautuva työpaikka tarjoaisi ainakin tilapäisen  työllistymismahdollisuuden työtä vailla olevalle ja siten inhimillisen hyvinvoinnin lisäksi siivoaisi myös työttömyystilastoja

 

8)   lasta hoitava vanhempi saisi hengähdystauon ja irtioton työelämän paineista hetkeksi

 

9)   Kotihoidontuen kuntalisä antaisi positiivisen, kannustavan ja lapsia kunnioittavan signaalin kuntamme suhtautumisesta  lapsiperheisiin.

 

Kotihoidontuen kuntalisä toisi kunnallemme myönteistä julkisuutta ja olisi oivallinen väline laajentaa jo ennestään laadukasta ja hyvin toimivaa päivähoidon järjestelmäämme.

 

Jämsässä 14.12.

 

 

Mari Äikäs

Vihreä Jämsä-valtuustoryhmä